آمایش سرزمینی در بخش کشاورزی در استان گلستان انجام نشده است

مهمترین نیاز امروز استان، توسعه صنایع_تبدیلی و تکمیلی است

وظیفه نماینده این است که با تمام توان از همه ظرفیت های قانونی برای رفع مشکلات مردم تلاش کند

همه ما وظیفه داریم تا مجلسی قوی و انقلابی تشکیل دهیم

نمایندگان باید شهید مدرس را الگوی خود قرار دهند