در آینه مطبوعات

در جهان امروز وسایل ارتباط جمعی، روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی، در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی را بر عهده گرفته اند، به طوری که بسیاری از دانشمندان، عصر کنونی را «عصر ارتباطات» نامیده اند.

از مهمتــرین ابزارهای امروزی دانایی، رسانــــه ها هســتند. رسانه ، “هر نوع واسطـــه یا مجـــاری انتقـــال پیام اســـت که از طریق فرستنـــده اعمال می شود .” همچنیــــن رسانه گاهـــی کانال نیز نامیده می شود . ” رسانه حامل یا واســط پیام است . زندگی در دنیای امروز بدون رسانه قابل تصور نیست. لذا نمی توان نقش رسانه های جمعی و خصوصاً رادیو، تلویزیون و اینترنت را درزندگی امروزی نادیده گرفت، بلکه باید به دنبال فرهنگ سازی بود.

خبرگزاری فارس

خبرگزاری مهر

خبرگزاری ایسنا