مشاهده اطلاعات اعضا بصورت جدول

نامنام خانوادگیجنسیتوضعیت خدمت سربازیشماره موبایلکد ملیشماره شناسنامهتاریخ تولدرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیشغل ادارینام اداره محل خدمتپست سازمانیسابقه خدمت ( به سال )نوع استخداموضعیت تاهلتعداد فرزندعضویت در تشکل هامحل فعالیت در ستادخدمات دریافت شدهآدرس محل سکونتشماره تماس ثابت محل سکونتIP
نامنام خانوادگیجنسیتوضعیت خدمت سربازیشماره موبایلکد ملیشماره شناسنامهتاریخ تولدرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیشغل ادارینام اداره محل خدمتپست سازمانیسابقه خدمت ( به سال )نوع استخداموضعیت تاهلتعداد فرزندعضویت در تشکل هامحل فعالیت در ستادخدمات دریافت شدهآدرس محل سکونتشماره تماس ثابت محل سکونتIP
دکمه بازگشت به بالا